Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Zawsze miejcie przed oczyma Syna Człowieczego

katedra

Abp Skworc: Zawsze miejcie przed oczyma Syna Człowieczego

Homilia Arcybiskupa Katowickiego;
Admissio 2014

1. W godzinie Eucharystii przypominane i uobecniane jest wydarzenie Wieczernika i Kalwarii. Przypominane są słowa tam wypowiedziane: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane..”; ”Ten Kielich to Nowe Przymierze”; i zapisane tylko w Janowej Ewangelii słowa: „wykonało się”.
Jednak „wykonało się” nie było ostatnim przesłaniem Jezusa Chrystusa. Ważne słowa: „Pokój wam” wypowiedział Jezus po swoim zmartwychwstaniu: a po nich misyjny nakaz: „Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam” (J 20,21). I tak – Drodzy Alumni - spotykamy się na kartach Ewangelii ze słowem i pojęciem missio – misja.
Kapłańskie posłannictwo Jezusa Chrystusa ma swoje źródło w Ojcu, pierwszym Posyłającym, i znajduje swoje przedłużenie, swoją kontynuację w posłudze apostołów i uczniów Chrystusa.
Jeszcze za swego ziemskiego życia Jezus Chrystus wysłał ich przed sobą, aby głosili Ewangelię. (por. Łk 9,1); by czynili to, co było treścią Jego własnego posłannictwa, by podejmowali głoszenie Ewangelii nadziei, by uzdrawiali.
Charakter tego posłannictwa dobrze oddają ewangeliczne przypowieści i obrazy, które warto mieć przed oczami, kiedy idzie się dobrowolnie i świadomie za głosem powołania, aby wejść w misję Chrystusa i pełnić ją wobec świata.
Posłani są przede wszystkim robotnikami posłanymi na żniwo przez Pana (Mt 9,38). Praca robotnika, praca żniwiarza, choć zmienił się kontekst społeczny i ekonomiczny, nie ma najlepszych społecznych notowań; jest zawsze związana z fizycznym wysiłkiem, niepewnością i ryzykiem osiągania wyników niewspółmiernych do włożonej pracy i zaangażowania.
Posłani są sługami wysłanymi przez Króla, aby zgromadzić zaproszonych na ucztę weselną swego syna (Mt 22,3); lecz zaproszeni nie chcieli przyjść. Ich misja w przypowieści kończy się fiaskiem. Zapraszani odmawiają. Trzeba było dopiero determinacji Króla i ich posłuszeństwa; ich wejścia na rozstajne drogi, zapraszania wszystkich, których spotkali – złych i dobrych, by wreszcie sala napełniła się biesiadnikami.
Posłani nie powinni mieć złudzeń, co do swoich przyszłych losów; wysłannik nie jest większy od tego, który posyła (J 13,16); jak traktowano Mistrza, tak też będą traktowani Jego słudzy (Mt 10,24). Są posłani jak owoce między wilki (por. Mt 10,16).
Jednak niezależnie od tych obrazów i zapowiedzi, rysujących raczej mało optymistycznie skuteczność działania posłanych i niepewność ich losu – Jezusa Zmartwychwstały wypowiada z mocą misyjny nakaz: „Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam”. 2. Posłannictwo Chrystusa trwa i dokonuje się w Jego Mistycznym Ciele, w Kościele i poprzez Kościół, trwa i dokonuje się w posłudze biskupów, prezbiterów i diakonów, powołanych posługi głoszenia i świadczenia Ewangelii. I tak posłannictwo Syna ostatecznie osiąga wszystkich ludzi.
Dziś w seminaryjnej kaplicy odbywa się przyjęcie – alumnów V-tego roku studiów teologicznych – do kandydatury do diakonatu i prezbiteratu; obrzęd ten nosi łacińską nazwę – Ad missio – czyli, przeznaczony, wybrany, przyjęty jako kandydat do bliskiego już kapłańskiego posłannictwa.
Obrzęd Ad missio przewiduje krótki egzamin kandydatów; zapytanie o przygotowanie i postanowienia. Dlatego, zgodnie z obrzędem, jako Pasterz Kościoła katowickiego zapyta każdego z was:
- o właściwe przygotowanie, abyś we właściwym czasie mógł godnie przyjąć święcenia diakonatu i kapłaństwa.
- o wolę kształtowania życia duchowego, abyś mógł wiernie służyć Chrystusowi i Kościołowi. 3. Odpowiedzi szukamy dziś w podarowanym nam przez Kościół słowie Bożym. Jakże bliskie są nam słowa Jezusa skierowane do uczniów: „Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: «Oto tam» lub: «oto tu». Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie” (Łk 17,20-25 ).
Drodzy Bracia, żyjecie w czasach, kiedy co rusz pojawiają się różni „zbawiciele”, którzy obiecują nowy lepszy świat. Żyjecie w czasach inżynierów społecznych, którzy – wciąż, z tym samym uporem, co XX-wieczni tyrani – chcą stworzyć nowego człowieka, który byłby godzien mieszkać w ich wyimaginowanym nowym świecie mającym oblicze zabójczej Utopii.
Nie idźcie za nimi, lecz zawsze miejcie przed oczyma Syna Człowieczego i zarazem Syna Bożego, jedynego zbawiciela świata i człowieka. Abyście nigdy nie pomylili się w swym wyborze, musicie dobrze znać swojego Mistrza i Pana. A znać Jezusa, to przede wszystkim spotkać Go żywego w Kościele, w darze wiary, w darze Ewangelii, w darze kościelnej Tradycji. Musicie być Jego wiernymi uczniami i sługami, narzędziami Jego woli.
Powiedzą wam: «Oto tam» lub: «oto tu». Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Takie pojawienia i objawienia mają niestety również miejsce w Kościele, wszędzie tam, gdzie prowadzący celebruje siebie, stając się swoistym guru a nie świadkiem Chrystusa! Wszędzie tam, gdzie histeria, sensacja, a przede wszystkim nieposłuszeństwo, tam wątpliwe jest Boże błogosławieństwo..
Jesteśmy świadkami szukania różnych religijnych sensacji, nadzwyczajności, a pomijania Chrystusa tam, gdzie On naprawdę jest.. Tam, gdzie Jego obecność jest niejako gwarantowana przez Niego samego…Myślę tu o sakramentach Kościoła. O słowie Bożym; o modlitewnej wspólnocie; o słowie Bożym..   4. Znać Jezusa, kochać Go i naśladować – oto kolejne kroki waszego przygotowania do diakonatu i prezbiteratu. Kroki te wiodą także przez godzinę Syna Człowieczego, godzinę Jego męki i śmierci, godzinę Jego paschy. Żaden z uczniów, który chce iść za Jezusem, nie może się od tej godziny uchylać.
Zrozumieli to – patron tej kaplicy św. Stanisław Kostka oraz święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, męczennicy z Międzyrzecza, których dziś wspominamy w kalendarzu liturgicznym. Ich męczeństwo, udział w godzinie Syna Człowieczego, był owocem wiernej miłości, czuwania na modlitwie. „To właśnie oni w zaciszu swoich eremów poświęcali wiele czasu na modlitwę i w ten sposób przygotowywali się do tego wielkiego zadania, jakie Bóg w  swoich niezbadanych wyrokach im przygotował: przygotowali się do tego, aby dać o Nim największe świadectwo, ofiarować życie za Ewangelię. Bracia Polscy poprzez swoją daninę krwi, którą złożyli Panu u początków naszej historii, chcieli powiedzieć wszystkim, którzy po nich będą, że aby dawać świadectwo o Chrystusie, trzeba się do tego przygotować. Rodzi się ono bowiem, dojrzewa i uszlachetnia w atmosferze modlitwy, owej głębokiej i tajemniczej rozmowy z Bogiem. Na klęczkach! Nie można ukazywać Chrystusa innym, jeżeli wcześniej się Go nie spotka we własnym życiu. Tylko wówczas świadectwo to będzie miało prawdziwą wartość. Stanie się zaczynem dla ludzkości, solą ziemi i światłem rozjaśniającym mroki naszym braciom kroczącym po ścieżkach tego świata.” (Jan Paweł II, Gorzów Wlk. 1997).
Drodzy Bracia, nie będziecie mogli ukazywać Chrystusa innym, jeżeli wcześniej nie spotkacie Go w swoim życiu. Nie będziecie przyciągać innych do Jezusa, jeśli sami nie będzie do Niego lgnąć – na klęczkach! 5. Drodzy Bracia, a raczej Drogi Kandydacie! Za świętym Pawłem powtarzam słowa: „niech ja przez ciebie doznam radości w Panu: pokrzep moje serce w Chrystusie” (Flm 20).
Biskup liczy w pierwszym rzędzie na swoich współpracowników, prezbiterów i diakonów, którzy razem z nim i w jedności z nim dźwigają ciężar posługi kapłańskiej; ciężar i radość służby Ewangelii.
Przybliżając się coraz bardziej do dnia święceń starajcie się być tymi, którzy razem ze mną i moimi następcami będą prowadzić innych do Boga ukazując ludziom, gdzie naprawdę można spotkać jedynego i prawdziwego Zbawiciela.
Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie..., bo szczęśliwi są, komu Pan Bóg jest pomocą. Amen. 

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media