Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: „Z nich rosną liście zielone i pamięć krzepnie węgielna”

katedra

Abp Skworc: „Z nich rosną liście zielone i pamięć krzepnie węgielna”

Homilia Arcybiskupa Katowickiego; Rodzina Policyjna 1939.
Katowice, 2015.09.02

1. Słowo Boże kieruje do nas najpierw serdeczne pozdrowienie – Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego.
Nie są to tylko słowa; przede wszystkim „pozdrowieniem” Boga Ojca jest dar osoby Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Dziś Jezus z Nazaretu – po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum - przychodzi do naszego domu, do naszego świętego zgromadzenia, aby nas leczyć i uleczyć z niepokoju i „gorączki pesymizmu”, z braku nadziei, szczególnie, kiedy przeglądamy karty historii, czy - tu i teraz - zauważamy spiralę zamętu we współczesnym świecie.
Jedyny Odkupiciel Człowieka - przekazuje nam prawdę o wielkości Boga i człowieka, co bardzo potrzebne, gdy wiele wydarzeń z teraźniejszości czy przeszłości zdaje się tej prawdzie przeczyć lub podawać ją w wątpliwość.
Jak przekazuje historia, nie tylko pojedynczy ludzie, ale i całe systemy polityczno-społeczne systemowo i konsekwentnie sprzeciwiały się prawdzie o Bogu i człowieku oraz dążyły do wyeliminowania relacji miłości na linii Bóg – człowiek lub w najlepszym wypadku do ograniczenia zakresu tej relacji, jako rzekomo szkodliwej dla człowieka. Ich monstrualnym wydaniem były wyrosłe z jednego filozoficznego pnia: komunizm i faszyzm. W obu tych systemach dokonywała się najpierw swoista „eksterminacja” Boga z serc ludzi i z życia społecznego, a jej konsekwencją stała się „eksterminacja” człowieka. Albowiem ręka podniesiona na Boga zawsze ostatecznie obraca się przeciw człowiekowi.  
Wiek XX, który 15 lat temu żegnaliśmy bez żalu, między innymi z powodu niespotykanego dotąd w historii prześladowania Boga i człowieka, podejmował żałosne próby budowania świata bez Boga poprzez realizację utopijnej wizji tworzenia raju na ziemi, w którym  nie ma miejsca dla Stwórcy. Ta próba zakończyła się – jak wiemy - zbudowaniem nieludzkiej ziemi.
Wiek XX przeszedł do historii, jako czas męczenników; czas łamania ludzkich sumień i kości; czas przelewania ludzkiego potu i krwi w imię realizacji utopijnych projektów; czas zabijania życia w imię ideologii czy utopijnych wizji gospodarczych. 2. W tę rzeczywistość – jakby na styku wielkich systemów totalitarnych – zostali przymusowo włączeni policjanci II Rzeczpospolitej. To właśnie pamięć o ich męczeńskiej śmierci przywiodła nas dziś – po raz 25-ty - przed ołtarz Chrystusa w katowickiej katedrze. Bóg zapłać wszystkim, którzy nie zapomnieli; którzy konsekwentnie pamiętali a pamięć wyrażali nieuchwytną modlitwą i materialnymi znakami.  
II Rzeczpospolitej, która powstała 11 listopada 1918 roku, potrzebny był ład wewnętrzny. Na jego straży stanęła formacja o nazwie „Policja Państwowa”. Podstawowa kadra Policji wyszła z legionistów, powstańców wielkopolskich i śląskich. Nic więc dziwnego, że 1 września 1939 roku ostrze hitlerowskiego, a potem 17 września także sowieckiego, komunistycznego okupanta skierowało się ku policjantom II Rzeczpospolitej. To ich nazwiska widniały na listach proskrypcyjnych; to oni byli razem z kadrą oficerską Wojska Polskiego, jako pierwsi umieszczeni w obozach i łagrach, aż nadszedł rozkaz likwidacji, dokonania zbrodni na jeńcach wojennych. Oba systemy faszyzm i komunizm wydały na nich wyrok jeszcze przed oficjalnym rozkazem (Berii i Stalina) z dnia 5 marca 1940 r.: „Rozstrzelać bez sądu i śledztwa 24 700 jeńców Polaków”.
Komunistyczny system zbudowany na kłamstwie, nienawiści i zbrodni nie cofał się przed niczym. Policjantów zabijano strzałem w tył głowy w Ostaszkowie i Twerze, a grzebano w Miednoje. Na 6295 tam zamordowanych – 5900 to polscy policjanci.
    Tak o tym mówi poeta:  
„Odrąbani od pnia,
zamordowani skrycie
pogrzebani w milczeniu i kłamstwie
Odrzuceni jak kamień
A jednak z nich rosną liście zielone
I pamięć krzepnie węgielna”. Drodzy Bracia i Siostry!
Nie mylił się poeta: „Z nich rosną liście zielone i pamięć krzepnie węgielna”. Świadczy o tym i dzisiejsza uroczystość i sprawowana ofiara Jezusa Chrystusa, w którą wpisuje się ich śmierć i ofiara.
Trzeba utrzymywać i przywracać pamięć o tym, co dzisiaj próbuje się wyrzucić na śmietnik historii, o odrażających wynaturzeniach komunizmu i faszyzmu, po dziś dzień zniewalających jeszcze umysły na Wschodzi i Zachodzie, nie wyłączając naszej Ojczyzny.
Na kamieniu węgielnym tej pamięci chcemy budować przyszłość, wiedząc, że nie można jej zbudować bez Boga, bo wtedy stanie się przyszłością przeciw człowiekowi.  
Ciągle od nowa, z mozołem trzeba budować świat według Bożego ładu, w którym będzie uznana ustanowiona przez Boga godność człowieka i jego życia, rozumianego i ujmowanego integralnie, to jest od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Pomimo upadku systemów totalitarnych nie upadły różnego rodzaju ideologie, które w myśl przewrotnych haseł podważają godność człowieka, jako dziecka Bożego, jako Bożego stworzenia. Nie opadła ręka podniesiona na Boga i człowieka. Nie ucichł głos podważający prawdę o miłości Boga i godności człowieka.
Dlatego Kościół tym bardziej będzie przypominał o relacji łączącej Boga i człowieka, o wartości ludzkiego życia, o Bożym przykazaniu „Nie zabijaj”, nawet, jeśli ryzykuje prześladowaniem, odrzuceniem, nie mówiąc już o krytyce. I będzie przypominał, że istnieje prawo naturalne, prawo boskie, prawo, które poprzedza prawa ludzkie. A jeśli nie ma między nimi „współbrzmienia” –co dzieje się z winy człowieka, to zachodzi uzasadniona przesłanka, aby – jak stwierdza Leszek Kołakowski” w eseju o „Jezusie ośmieszonym” przepowiadać upadek cywilizacji europejskiej. Dlatego tym bardziej, nie możemy odejść od żelaznej, apostolskiej zasady, że bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi (por. Dz 5,29). Bracia i Siostry!
W klimacie dzisiejszej uroczystości, pragniemy zobowiązać się do słuchania Boga i budowania pokoju w naszych sercach, w sercach naszych bliskich i w całym naszym społeczeństwie. Chcemy na kamieniu węgielnym pamięci o przeszłości, do której przynależy pamięć o Bożym prawie, o Dekalogu, budować pokój w teraźniejszości i przyszłości.
Nie będzie pokoju bez sprawiedliwości, czyli poszanowania praw każdego człowieka i poszczególnych grup społecznych.
Nie może być pokoju bez miłości i, jak mówił Jan Paweł II, bez „wyobraźni miłosierdzia”; w sytuacji, gdy miejsce miłości zajmuje egoizm jednostek, partii politycznych, grup nacisku czy układów a nawet państw.
Wreszcie nie może być pokoju bez wolności; jeśli np. jakaś grupa społeczna czy partia zniewala jednostkę materialnie i ideologicznie oraz narzuca większości społeczeństwu system anty-wartości.
    Wspominając dzisiaj ofiary życia – złożone na ołtarzu Ojczyzny – złóżmy obietnicę codziennej troski o pokój w naszym życiu osobistym i społecznym.
Starajmy się i domagajmy, aby III Rzeczpospolita realizowała politykę opartą na poszanowaniu godności i praw osoby oraz jej relacji z Bogiem – Stwórcą; strzeżmy katechezy w szkole, bo kto inny podejmie trud etycznego wychowania a przynajmniej doprowadzenia do wytworzenia przekonania, że rozróżnienie dobra i zła jest realne i zakorzenione w porządku, który nas przekracza; kto wreszcie nauczy że człowiek jest zdolny do przekraczania egoizmu, czego najwyższą formą jest miłość, nie cofająca się przed ofiarą krwi w imię miłości do Boga i człowieka; do małej i wielkiej ojczyzny!    
    Równocześnie dbajmy o prawdę w przekazywaniu informacji, o bezstronność systemów prawnych, o poszanowanie każdego człowieka, o jawność procedur demokratycznych.
Wtedy staniemy się stróżami i promotorami pokoju i ładu społecznego. Wtedy dołączymy do tych, którzy przyjęli Boga – Zbawiciela, Słowo przychodzące do swojej własności.
    Wtedy też spełnimy testament Policjantów II Rzeczpospolitej, wypisany historią ich życia i bohaterskiej – męczeńskiej śmierci.
    „Matko Boża przygarnij ich do serca w niebieskiej ojczyźnie”, a nam i naszej ziemskiej Ojczyźnie wyproś u Boga łaskę ładu społecznego i pokoju, który niech trwa wiecznie. Amen.
 

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media