Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Powołani do świadczenia miłosierdzia!

katedra

Abp Skworc: Powołani do świadczenia miłosierdzia!

 

1.    Sobota przed II Niedzielą Wielkanocną, która jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego i świętem Caritas, to dzień, kiedy wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas, Szkolnych Kół Caritas, i pracownicy wraz z podopieczni Ośrodków Caritas spotykają się na wspólnej modlitwie, Eucharystii i agapie.
    Bracia i Siostry! Wszystkich was tu zebranych serdecznie witam i pozdrawiam jeszcze raz słowami Zmartwychwstałego: Pokój wam!
    W naszej wspólnocie dziękujemy Janowi Pawłowi II (dziś 11 rocznica Jego śmierci) za ustanowienie II Niedzieli Wielkanocnej, Niedzielą Miłosierdzia i pośrednio Święta Caritas; świętem ludzi Caritas. Człowiekiem caritas powinien być każdy chrześcijanin, jak apostołowie Piotr i Jan, którzy głosili i uzdrawiali.
    Dzisiejszy fragment z Dziejów Apostolskich opisuje trudności, na jakie narazili się przez dokonanie dobra; mocą Chrystusa uzdrowili człowieka chromego (niepełnosprawnego). Ostatecznie zakazano im przemawiać w imię Zmartwychwstałego.
    Wobec tego zakazu apostoł Piotr udzielił odpowiedzi, która stała się przysłowiową – czy słuszne przed Bogiem jest bardziej słuchać was niż Boga? I dalej dodał: nie możemy nie mówić.., tego cośmy widzieli i co słyszeliśmy..
    Nie możemy nie mówić i nie możemy nie czynić dobra w imię Jezusa Chrystusa, bo bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi.
    Wg tej zasady działa Caritas, ta kościelna organizacja pomocowa, która jest wszędzie tam, gdzie są potrzebujący. Ma swoje centrale: watykańską, krajową i centralne poszczególnych diecezji. Jednak struktury pomocnicze jedynie koordynują, aby pomoc była jak najskuteczniej udzielana i by docierała do najbardziej potrzebujących.
    Bracia i Siostry!
2.    Ważne jest dobre rozeznanie geografii potrzeb, aby skutecznie pomagać. Nie dają tego medialne newsy informujące nas wyrywkowo i wybiórczo o problemach w ludzkiej rodzinie. W skali naszej archidiecezji rozpoznajemy potrzebujących poprzez i w strukturach parafii, w tej najmniejszej komórce Kościoła.
Pięknie i konkretnie o parafii napisał papież Franciszek: „Parafia nie jest strukturą przestarzałą. Właśnie dlatego, że ma wielką elastyczność, może przyjąć bardzo różne formy, wymagające otwarcia i misyjnej kreatywności ze strony duszpasterza i wspólnoty.”(EG 28). Parafia nie jest tylko strukturą, częścią terytorium Kościoła diecezjalnego, lecz ma znaczenie teologiczne. „Parafia jest formą obecności Kościoła na danym terytorium, środowiskiem słuchania Słowa, wzrostu życia chrześcijańskiego, dialogu, przepowiadania, ofiarnej miłości, adoracji i celebracji[27]. To w parafii – duszpasterze i ich współpracownicy – przejmują odpowiedzialność za substancję wiary; to w parafii wiara się wzmacnia, jest karmiona, nadzieja wzmacniana a miłość bliźniego doświadczana.
Drodzy Bracia i Siostry! Takimi powinny być nasze parafie, takimi powinny się stawać, miedzy innymi dzięki wam. Nasz II Synod postanawia, że w każdej parafii powinien istnieć i działać Parafialny Zespół Caritas, który ma animować posługę miłosierdzia w parafii. Potrzeba pomocy i miłosierdzia w parafii jest daleko szersza niż aktywność PZC, dlatego w autentycznie katolickiej parafii parafianie ją tworzący wiedzą, że wszyscy bez wyjątku, są powołani do świadczenia miłosierdzia; do podejmowania uczynków miłosierdzia! W tym roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia powinni tę wiedzę jak być powinno przemienić w charytatywny, miłosierny czyn.
Apeluję zatem i proszę, aby wszyscy wierni tworzący Kościół w archidiecezji katowickie włączyli do akcji „Misja Miłość” w ramach wolontariatu. Czym jest wolontariat? „Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny), to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca/działanie na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie”.
    Wolontariat podejmowany w Kościele, z motywów religijnych jest najpierw osobistym spotkaniem z Jezusem obecnym w drugim człowieku, fantastyczną przygodą dającą satysfakcję, radość; ostatecznie jest formą świadectwa i ewangelizacji.
Bracia i Siostry!
3.    W dzisiejszej Ewangelii Zmartwychwstały wydał polecenie: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. To polecenie, czy misyjny nakaz, był i jest wykonywany! I naszym zadaniem jest głosić ewangelię słowem i ewangelicznym czynem, to znaczy: udzielając pomocy według rozeznania we wspólnocie parafialnej czy sąsiedzkiej.
Ty wy – Parafialne Zespoły Caritas – jako wolontariusze, jesteście w parafii grupą szybkiego reagowania na rozpoznane potrzeby duchowe i materialne! W skali archidiecezji jesteście kościelną awangardą i armią, która skutecznie rozprawia się z biedą materialna i duchową. Jesteście kreatywni i gotowi do współpracy ze strukturami pomocowymi naszych samorządów, o czym często słyszę bezpośrednio od was w czasie spotkań w ramach wizytacji kanonicznej czy przy innych okazjach.     
W trwającym roku miłosierdzia papież Franciszek – mobilizuje do podejmowania uczynków miłosierdzia, które trzeba na nowo przemyśleć, aby jak najskuteczniej pomagać.
    Bracia i Siostry!
Zarówno na wolontariuszach PZC jak i na wszystkich pracownikach Caritas spoczywa szczególna odpowiedzialność, wyrażając się na potrzebie waszego świadectwa, tj. zgodności życia z wyznawaną wiarą. Pracownik Caritas – ewangelizuje, pomaga świadectwem życia, które jest wiarygodne tylko wtedy, gdy jest umocowane w osobistej więzi z Jezusem Chrystusem i w życiu sakramentalnym.
Drodzy Bracia i Siostry!
W waszej codziennej działalności docieracie do wielu; m.in. do ludzi w podeszłym wieku. Nawiedzacie ich w domach, przygotowujecie do przyjęcia sakramentów świętych, organizujecie wigilijne wieczerze i wielkanocne śniadania, przekazujecie różne paczki i upominki.
Składam serdeczne Bóg zapłać za troskę o seniorów w parafiach, domach i hospicjach, prowadzonych przez Caritas. Cieszymy się tym, że dzięki działalności Caritas wciąż rozrasta się świadomość zatroskania o ludzi starszych.
Zachęcam was do dalszych tym podobnych działań, m.in. do tworzenia parafialnych klubów seniora pod patronatem Symeona i Anny, dwóch wspaniałych ewangelicznych seniorów. Trzeba nam strategii działania Caritas w starzejącym się społeczeństwie! Należą do niej niewątpliwie Szkolne Koła Caritas! W roku NJM powinny powstać w każdej szkole, a ich działalność niech będzie owocem ŚDM.   
Bracia i Siostry!
Celebrując Święto miłości miłosiernej, dziękuję parafialnym oddziałom Caritas oraz wszystkim pracownikom i wolontariuszom Caritas za wszelkie gesty służby najmniejszym, które przywracają nadzieję ubogim (EinE, 86). Bóg zapłać!
Umiłowani, podczas tej i każdej Eucharystii pamiętajmy szczególnie o tych, którzy cierpią, którzy pragną miłosierdzia i o nie wołają. Pamiętajcie, każdego dnia życie przynosi nam nowe wyzwania; nowe intencje modlitewne i wskazuje komu należy pomagać.
Bracia i Siostry!
„Tajemnica paschalna potwierdza, że ostatecznie zwycięskie jest dobro; że życie odnosi zwycięstwo nad śmiercią”.
Niech nigdy tego dobra nie braknie w naszych parafialnych wspólnotach; niech się pomnaża i wzrasta w parafialnej rodzinie i w rodzinach parafii, w całej archidiecezji. Działajcie i zachęcajcie do działania, pamiętając, że każdy może coś od siebie drugiemu ofiarować.
Ukazujcie oblicza miłosierdzia i bądźcie zawsze obliczem Bożego miłosierdzia. Amen.
 

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media