Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Pamiętaj na Jezusa Chrystusa potomka Dawida – źródło wody żywej!

katedra

Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;
Jasna Góra, 09.10.2016

    Drodzy Pracownicy Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska! Drodzy Pielgrzymi!     
1.    Liturgia słowa XXVIII Niedzieli trwającego Roku Liturgicznego podarowała nam najpierw fragment z Drugiej Księgi Królewskiej. To zakończenie opowieści o uzdrowieniu chorego na trąd syryjskiego wojownika Naamana. Samo uzdrowienie, opowiedziane w Biblii, jest pominięte, natomiast od razu jesteśmy świadkami spotkania wodza syryjskiego z prorokiem Elizeuszem już po uzdrowieniu. Przypomnijmy jednak, co zdarzyło się Naamanowi. Otóż zachorował na trąd (wtedy choroba nieuleczalna) i przybył do proroka Elizeusza, aby go uzdrowił. Prorok zupełnie nie docenił ważnego gościa. Nie tylko nie spotkał się osobiście z Naamanem, ale przez posłannika kazał mu siedem razy zanurzyć się w rzece Jordan. (Czyżby zapowiedź współczesnej hydroterapii). Wódz syryjski okazuje swoje niezadowolenie. Czy Abana i Parpar, pyta Naaman rozczarowany widokiem spokojnie płynącego Jordanu, nie są lepsze niż wszystkie wody Izraela? Czy nie mogłem w nich się wykąpać i zostać oczyszczony? Myślałem, powiada Naaman, że prorok wyjdzie, uczyni jakiś znak, wezwie imienia Pana, że dokona czegoś spektakularnego, niezwykłego!
    Na szczęście dzielny wojownik miał rozsądnego sługę, który umiał przemówić mu do rozumu. Gdyby prorok kazał ci zrobić coś niezwykłego, przekonuje sługa, to byś to wykonał. Dlaczego więc nie chcesz zrobić rzeczy prostej? – pyta. I Naaman posłuchał sługi, zanurzył się w Jordanie i został uzdrowiony.
2.    Historia uzdrowionego z trądu Naamana wprowadza nas bezpośrednio do zdarzenia uzdrowienia dziesięciu trędowatych przez Jezusa. Trąd był za czasów ziemskiej posługi Jezusa chorobą wzbudzającą grozę, też nieuleczalną. Trędowaci w czasach biblijnych byli izolowani od społeczeństwa. Był to przede wszystkim wymóg religijny, gdyż trędowaci nie byli traktowani jako chorzy, lecz jako nieczyści w znaczeniu kultycznym (por. Kpł 13). Trędowaci musieli mieszkać osobno, z dala od obozu czy miasta. Jak wielka nadzieja musiała zrodzić się w ich sercach, gdy usłyszeli, że Jezus (uzdrowiciel) przybywa w ich strony. Gdy zbliżał się do wsi, trędowaci zawołali do Niego z daleka: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!” (Łk 17,13). Nazywając Jezusa Mistrzem okazali, że uważają Go za kogoś, kto ma władzę nad innymi. Jezus tym razem nie uczynił żadnego gestu, lecz kazał im udać się do kapłanów. Wystawił ich na próbę. Mieli uwierzyć mocy Jego Słowa i tak rzeczywiście się stało. Okazali posłuszeństwo Słowu Jezusa. Podporządkowując się pokornie poleceniu Jezusa, trędowaci dali dowód wiary w Niego i ...po drodze zostali uzdrowieni.
    Historia uzdrowienia na tym jednak się nie kończy. Ewangelista zaznacza, że tylko jeden z nich - wrócił, by podziękować Jezusowi i z wdzięcznością uznać moc Boga objawiającą się w Jezusie. Wrócił do Jezusa nie rodak, Izraelita, ale Samarytanin, aby „oddać chwałę Bogu” (17,18b).
    I to do niego Jezus mówi: „twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17,19). Co prawda dziesięciu zostało uzdrowionych z trądu w sensie fizycznym, ale tylko jeden, który uwierzył w Jezusa, został uzdrowiony duchowo.
    Przyjście do Jezusa oznacza przyjęcie daru zbawienia, jaki On przynosi światu. W opisie oczyszczenia Samarytanina z trądu, odnajdujemy przewodnią myśl całej Łukaszowej Ewangelii: Jezus przynosi zbawienie wszystkim, którzy w Niego wierzą.
    Poza tym, zestawiając w Ewangelii jednego wdzięcznego z dziewięciu niewdzięcznymi, Jezus podkreślił wartość wdzięczności. Ten jeden z dziesięciu trędowatych obrazuje ludzką wdzięczność a pozostali są obrazem ludzkiej niewdzięczności.
    Samarytanin, który wrócił do Jezusa doznawszy uzdrowienia, jest dla nas wzorem godnym naśladowania. Wraz z psalmistą możemy zatem chwalić Boga za każde dobro: „Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem cuda uczynił... Wspomniał na dobroć i na wierność swoją wobec domu Izraela” (Ps 98,1.3).
    Wracajmy i my często do Jezusa, aby podziękować Mu za wszystko, co dla nas czyni. Dziękujmy za to, że nam błogosławi, wspiera i prowadzi jak Dobry Pasterz! Dziękujmy Mu za Matkę, która jest Wspomożeniem Wiernych i naszą Królową!
    Dziękujmy…za tyle Bożych darów…dziś w sposób szczególny chcemy dziękować Bogu za pracę i za czystą wodę…
    W naszym kraju mamy do niej łatwy dostęp, co wydaje się nam oczywistym. Woda jest nieustannym towarzyszem drogi naszego życia. Może nawet niedocenianym… dopóki mamy jej pod dostatkiem; kiedy płynie z kranu szerokim strumieniem. W przypadku awarii sieci wodociągowej od razu uświadamiamy sobie boleśnie jej brak i wartość, wszak bez wody nie da się żyć; nie można funkcjonować. Nie ma przecież życia bez wody, zdrowej wody.
    Bracia i Siostry!
    W dzisiejszym świcie nie możemy nie myśleć globalnie.. Aby wszyscy mieszkańcy ziemi mieli dostęp do wody, musimy troszczyć się nieustannie o nasz wspólny dom, Ziemię, bo wiemy z Objawienia, że nasza ziemia – wszechświat - wyszły z Bożej ręki, a dziełu stworzenia oraz Stwórcy należy się szacunek.
Do postawy szacunku wobec stworzenia i Stworzyciela Kościół wychowuje w ramach katechezy szkolnej, w ramach prowadzonej ewangelizacji i duszpasterstwa.
Wiemy dobrze, że środowisko naturalne samo nie udźwignie wszystkich odpadów i zanieczyszczeń, jakie działalność człowieka wprowadza do gleby, wody i atmosfery. Wszyscy wiemy, że woda, aby służyła życiu i zdrowiu powinna być oczyszczona…
A na straży dostępu do wody i jej jakości stoicie Wy, pracownicy wodociągów i kanalizacji, ochrony środowiska – służący społeczeństwu, jako stróże czystej wody; wody, która jest synonimem życia. Bardzo wam dziękujemy za waszą służbę, bo dzięki wam czujemy się bezpieczni; jesteśmy dobrze „zaopatrzeni” w wodę..
 A czysta woda, jak pisze Franciszek w encyklice Laudato si:
„to sprawa najwyższej wagi, ponieważ jest niezbędna do życia człowieka oraz wspierania ekosystemów lądowych i wodnych…jej jakość wpływa na nasze zdrowie” (nr 28).
Ze słowami papieża Franciszka koresponduje przesłanie Światowego Dnia Wody w roku 2016, obchodzonym pod hasłem – Woda i Praca. Okazuje się, że wystarczająca ilość i poprawa jakości wody, może zmienić życie i źródła utrzymania pracowników, a w efekcie przekształcić społeczeństwa i gospodarki świata.
Przypomniano nam w tym dniu i to, o czym wie każdy misjonarz, że najważniejszym, jedynym odnawialnym przez przyrodę, źródłem wody do picia jest woda deszczowa. Każdy z nas powinien ją chronić, cenić i szanować, bo dobrze zagospodarowana może służyć każdemu, natomiast niezagospodarowana może spowodować wielkie zagrożenia: powodzie, podtopienia, skażenie środowiska.
Bracia i Siostry!
W II czytaniu mszalnym z II-go Listu do Tymoteusza. Paweł, przekazuje Tymoteuszowi cenną myśl:
„Pamiętaj na Jezusa Chrystusa potomka Dawida”. W tym zdaniu, jakże ważne i wymowne jest to słowo „pamiętaj”.
    Uczeń Jezusa Chrystusa to ten, który pamięta. Który nie zapomina o wielkich dziełach Boga.
    Uczeń Jezusa to ten, który pamięta i dlatego jego serce jest przepełnione wdzięcznością.
    A więc: „Pamiętaj!” o dobru, które spotyka Cię każdego dnia… Pamiętaj o otrzymywanych darach…jak woda, powietrze, słońce… Uczył nas św. Franciszek w pięknej pieśni na cześć Brata Słońca modlitwy i wdzięczności:
    Panie, bądź pochwalony, Przez naszą siostrę wodę,    
    Która jest wielce pożyteczna, I pokorna, i cenna, i czysta.
     Niech pamięć o wodzie, która jest „pokorna, i cenna i czysta”  zamienia się we wdzięczność pokorną, cenną i czystą, wyrażaną w modlitwie i niedzielnej Eucharystii..
    Bracia i Siostry!
    Waszą obecność na Jasnej Górze odczytuję, jako deklarację wdzięczności. To tu, u samego źródła, chcecie zaczerpnąć wody żywej…o której Jezus mówił Samarytance przy studni Jakubowej.
    Woda żywa, to dziś Chrystus działający w sakramentach, który nas karmi, poi i duchowo odnawia. To od Niego otrzymujemy „wodę żywą”, która daje życie wieczne…wodę żywą, którą jest sam Bóg i Jego słowo.
        Bracie i Siostro!
    Pamiętaj na Jezusa Chrystusa potomka Dawida – źródło wody żywej!

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media