Got 0 bytes response, method=default Response decode error Statut Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej

katedra

Statut Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej

1. Archidiecezjalna Komisja Architektury i Sztuki Sakralnej jest ciałem doradczym Arcybiskupa Metropolity Katowickiego w sprawach odnoszących się do architektury i sztuki w obrębie miejsc świętych, a więc kościołów i placów przykościelnych, kaplic publicznych i półpublicznych oraz cmentarzy.

2. Komisja dba o stosowanie przepisów Kodeksu prawa kanonicznego i prawa liturgicznego, dekretów Stolicy Apostolskiej oraz instrukcji Arcybiskupa Metropolity Katowickiego odnoszących się do architektury oraz sztuki sakralnej, która obejmuje: plastykę, rzemiosło artystyczne i sztukę stosowaną o charakterze religijnym.

3. W skład Komisji wchodzi przewodniczący i członkowie mianowani przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego na pięcioletnią kadencję. Przewodniczący Komisji pełni zarazem funkcję konserwatora archidiecezjalnego.

4. Zadania Komisji są następujące:

a. zaznajamianie księży z obowiązującymi przepisami dotyczącymi architektury i sztuki sakralnej;

b. opieka nad istniejącymi dziełami sztuki sakralnej;

c. troska o godne wyposażenie kościołów, kaplic, cmentarzy i innych miejsc świętych (w tym celu komisja czuwa, aby wybrani przez inwestora kościelnego projektanci byli architektami lub artystami – absolwentami wyższych uczelni);

d. ocena projektów planowanych prac;

e. troska o konserwację obiektów sztuki sakralnej i dostosowanie wystroju kościołów do przepisów liturgicznych.

5. Ocenie Komisji podlegają wszelkie inwestycje w dziedzinie architektury i sztuki sakralnej. W tym celu:

a. inwestor kościelny przedkłada Komisji projekt danego obiektu – wykonany w skali, z danymi technicznymi – przynajmniej trzy miesiące przed rozpoczęciem realizacji lub wystąpieniem o pozwolenie na budowę przy inwestycjach, które takiego pozwolenia wymagają; inwestor może przed przedłożeniem projektu zasięgnąć rady Komisji w ocenie szkicu koncepcyjnego;

b. opiniowanie projektów dokonuje się w kurii metropolitalnej, a w uzasadnionych przypadkach powinny mieć miejsce również wizje lokalne; członków Komisji do poszczególnych posiedzeń powołuje przewodniczący;

c. Komisja ma prawo sprawdzić, czy przedstawiany projekt jest prowadzony zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, normami konserwatorskimi oraz prawem autorskim, a także, czy jest zawarta odpowiednia umowa pomiędzy inwestorem kościelnym a wykonawcą;

d. Komisja wydaje na piśmie ocenę przedłożonych projektów wraz z uzasadnieniem i przedstawia ją do zatwierdzenia Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu;

e. inwestor kościelny powiadamia Komisję o wszelkich zmianach w wykonawstwie obiektu przynajmniej na dwa tygodnie przed ich realizacją;

f. przewodniczący Komisji, po wcześniejszym poinformowaniu przez inwestora o zakończeniu realizacji, powinien uczestniczyć w odbiorze wykonanych prac;

g. posiedzenia Komisji związane z oceną inwestycji są odpłatne (kwestie honorarium dla członków Komisji biorących udział w posiedzeniach ustala przewodniczący Komisji bezpośrednio z inwestorem kościelnym).

6. Od oceny Komisji przysługuje inwestorowi kościelnemu prawo odwołania do Arcybiskupa Metropolity Katowickiego.

7. Przed montażem lub oddaniem do użytku zrealizowanego projektu powinien mieć miejsce odbiór prac w obecności jednego z członków Komisji. Z odbioru sporządza się protokół, który podpisują inwestor, wykonawca i przedstawiciel Komisji; egzemplarze protokołu otrzymują strony oraz kancelaria kurii metropolitalnej.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Metropolitalne Święto Rodziny

MSR

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

II Synod

Synod2

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media