Got 0 bytes response, method=default Response decode error Statut Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach

katedra

Statut Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach

Rozdział I. Zasady ogólne

Artykuł 1.

Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach, zwane dalej „Seminarium”, jest w myśl kan. 237 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego instytucją, której zadaniem jest przygotowanie do kapłaństwa mężczyzn pragnących poświęcić się służbie Bożej w archidiecezji katowickiej.

Artykuł 2.

Urzędowa nazwa Seminarium brzmi: „Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach”. Urzędowa pieczęć przedstawia stylizowany Chiron, w którego lewym górnym polu znajduje się herb Świętego Jacka, głównego patrona archidiecezji katowickiej, w prawym dolnym – orzeł śląski, natomiast w otoku widnieje napis: „Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach”.

Artykuł 3.

Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach posiada osobowość prawną w rozumieniu kan. 238 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego oraz osobowość prawną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1169).

Artykuł 4.

Seminarium rządzi się przepisami Kodeksu prawa kanonicznego, zarządzeniami Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski, uchwałami polskich synodów plenarnych, przepisami prawa diecezjalnego (w tym: przepisami synodalnymi archidiecezji katowickiej) oraz postanowieniami niniejszego statutu, nadanego mu przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego w myśl kan. 239 § 3 i 259 Kodeksu prawa kanonicznego.

Artykuł 5.

Naczelny nadzór i kierownictwo nad nauką i karnością w Seminarium sprawuje Kongregacja do spraw Duchowieństwa (por. Ministrorum Constitutio, motu proprio Benedykta XVI z dnia 16 stycznia 2013 roku), do której wysyła się sprawozdania o stanie Seminarium, według przepisanego przez Stolicę Apostolską wzoru.

Artykuł 6.

Władzę zwierzchnią nad Seminarium sprawuje każdorazowy Arcybiskup Metropolita Katowicki (por. kan. 259 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego), który:

1. powołuje Seminarium do istnienia i rozwiązuje je;

2. nadaje mu statut i dokonuje w nim zmian na wniosek rektora Seminarium lub z własnej inicjatywy;

3. powołuje i odwołuje rektora Seminarium i innych przełożonych oraz wykładowców;

4. powołuje oraz odwołuje członków Rady Ekonomicznej Seminarium oraz jej przewodniczącego;

5. udziela zgody na zbycie i obciążenie majątku zgodnie z przepisami księgi V Kodeksu prawa kanonicznego „Dobra doczesne Kościoła”, zwłaszcza kan. 1281 § 1, 1292 § 1;

6. rozpatruje roczne sprawozdanie rektora Seminarium z działalności i stanu finansów Seminarium;

7. rozpatruje opinię Rady Ekonomicznej z oceny sprawozdania finansowego i z bilansu Seminarium za rok ubiegły;

8. decyduje o przeznaczeniu majątku Seminarium w przypadku jego rozwiązania.

Artykuł 7.

Rektor, inni przełożeni oraz wykładowcy Seminarium składają przy objęciu stanowiska wobec Arcybiskupa Metropolity Katowickiego lub jego delegata wyznanie wiary (por. kan. 833 nr 6 Kodeksu prawa kanonicznego).

Artykuł 8.

Seminarium jako wspólnota przełożonych i alumnów jest cząstką Kościoła katowickiego – zachowując swoją specyfikę, współuczestniczy ona w życiu tego Kościoła. Centrum całego życia seminaryjnego jest codzienne sprawowanie Eucharystii.

Artykuł 9.

§ 1.   Formacja duchowa alumnów Seminarium opiera się na fundamencie spotkania z Chrystusem w modlitwie i sakramentach oraz jest pogłębiana poprzez zajęcia i ćwiczenia duchowe.

§ 2.   Zasadniczą formację intelektualną alumni Seminarium odbywają w ramach studiów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zasady współpracy pomiędzy Seminarium a rzeczonym Wydziałem Teologicznym reguluje umowa zawarta w dniu 19 września 2001 roku pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach.

§ 3.   Rektor Seminarium ma prawo do poszerzenia zakresu formacji intelektualnej alumnów w ramach formacji przedseminaryjnej lub uzupełniającej w stosunku do formacji zdobywanej na Wydziale Teologicznym.

Rozdział II. Zarząd i inni formatorzy Seminarium

Artykuł 10.

§ 1.   Arcybiskup Metropolita Katowicki mianuje spośród prezbiterów archidiecezji katowickiej, posiadających odpowiednią dojrzałość osobową, wiedzę i zdolności pedagogiczne, członków Zarządu Seminarium w uznanej przez siebie liczbie.

§ 2.   W skład Zarządu wchodzą: rektor, prefekci, ojcowie duchowni i ekonom.

Artykuł 11.

W procesie formacji alumnów Zarząd Seminarium współpracuje z wykładowcami, prezbiterami pełniącymi posługę duszpasterską oraz innymi osobami mogącymi przysłużyć się należytemu przygotowaniu alumnów.

Artykuł 12.

§ 1.   Zarząd Seminarium spotyka się na cotygodniowych zebraniach pod przewodnictwem rektora i omawia bieżące sprawy wychowawcze.

§ 2.   Członkowie Zarządu Seminarium koncelebrują msze święte w kaplicy seminaryjnej i uczestniczą codziennie we wspólnej modlitwie.

Artykuł 13.

§ 1.   Członkowie Zarządu Seminarium powinni być całkowicie do dyspozycji alumnów, stąd zajęcia poza Seminarium winni ograniczyć do minimum.

§ 2.   Członkowie Zarządu Seminarium mieszkają w budynku Seminarium i zachowują rezydencję.

Rektor

Artykuł 14.

§ 1. Rektor kieruje całokształtem prac Seminarium, powierzając wykonanie poszczególnych zadań kompetentnym osobom, reprezentuje także Seminarium na zewnątrz.

§ 2.   Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Seminarium uprawniony jest rektor, zgodnie z przepisami księgi V Kodeksu prawa kanonicznego „Dobra doczesne Kościoła”, zwłaszcza kan. 1281 § 1, 1292 § 1.

§ 3.   Wykaz aktów nadzwyczajnego zarządu w odniesieniu do Seminarium określa zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Katowickiego.

Artykuł 15.         

§ 1.   Wszystkie osoby przebywające na terenie Seminarium winny stosować się do poleceń rektora – każda w zakresie jej właściwym.

§ 2.   Rektor jest dla alumnów instancją odwoławczą od poleceń wszystkich innych przełożonych.

Artykuł 16.

Do uprawnień i obowiązków rektora należy w szczególności:

1. przyjmowanie kandydatów do Seminarium w granicach uprawnień otrzymanych od Arcybiskupa Metropolity Katowickiego;

2. kwalifikowanie oraz przedstawianie Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu kandydatów do posług i święceń przy ścisłym przestrzeganiu Kodeksu prawa kanonicznego, zarządzeń Stolicy Apostolskiej i Arcybiskupa Metropolity Katowickiego w powyższym zakresie;

3. podejmowanie decyzji o usunięciu z Seminarium alumnów lub ich urlopowaniu – zawsze za wiedzą Arcybiskupa Metropolity Katowickiego;

4. nadzór nad formacją intelektualną alumnów prowadzoną w ramach formacji przedseminaryjnej lub uzupełniającej w stosunku do zdobywanej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (por. kan. 261 § 1 i 2 Kodeksu prawa kanonicznego);

5. zwoływanie i przewodniczenie obradom Zarządu Seminarium;

6. składanie na bieżąco Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu ustnych sprawozdań ze wszystkich ważniejszych spraw dotyczących Seminarium;

7. składanie Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu po zakończeniu roku formacyjnego (w terminie do 1 października) pisemnego sprawozdania o stanie osobowym, naukowym, wychowawczym i gospodarczym Seminarium;

8. informowanie w sposób i w czasie określonym przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego prezbiterium Kościoła katowickiego o działalności Seminarium.

Artykuł 17.

§ 1.   Rektor posiada uprawnienia proboszcza w stosunku do wszystkich osób mieszkających na terenie Seminarium.

§ 2.   Oprócz głównej kaplicy seminaryjnej rektorowi podlegają również wszystkie inne kaplice znajdujące się na terenie Seminarium.

§ 3.   Rektorowi nie wolno spowiadać alumnów, chyba że w poszczególnych wypadkach i tylko wówczas, gdy z ważnych i pilnych powodów sami go o to proszą (por. kan. 985 Kodeksu prawa kanonicznego).

§ 4.   Osoby konsekrowane mieszkające na terenie Seminarium nie podlegają jurysdykcji rektora w tym wszystkim, co regulowane jest właściwym prawem własnym instytutu życia konsekrowanego, którego są członkami.

Artykuł 18.

§ 1.   Rektor czuwa nad wszystkimi wymiarami formacji alumnów (por. kan. 261 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego). Na początku roku formacyjnego rektor wyjaśnia alumnom regulamin seminaryjny.

§ 2.   Rektor ma obowiązek odbyć co najmniej raz w roku z każdym z alumnów rozmowę celem szczerego i wyczerpującego omówienia z nim wszystkich spraw dotyczących jego formacji. Ponadto rektor pozostaje do dyspozycji alumnów w określonym czasie.

Artykuł 19.

Do obowiązków rektora należy wygłaszanie konferencji wychowawczych dla alumnów.

Artykuł 20.

Rektor zleca alumnom pełnienie różnych funkcji we wspólnocie Seminarium.

Artykuł 21.

§ 1.   Pod kierownictwem i opieką rektora znajduje się kancelaria Seminarium z właściwymi jej księgami i aktami.

§ 2.   Rektor przechowuje pieczęć seminaryjną i wystawia urzędowe poświadczenia w sprawach seminaryjnych.

§ 3.   Akta alumnów, którzy ukończyli formację w Seminarium i otrzymali święcenia prezbiteratu, rektor przekazuje do Kancelarii Kurii Metropolitalnej w Katowicach, dołączając do nich świadectwo charakteryzujące uzdolnienia każdego alumna do poszczególnych rodzajów posługi duszpasterskiej.

Ekonom i Rada Ekonomiczna Seminarium

Artykuł 22.

Ekonomowi zostaje powierzona troska o sprawy finansowe i gospodarcze Seminarium. Swój urząd wykonuje pod kierownictwem rektora, który jest głównym zarządcą całego majątku Seminarium.

Artykuł 23.

Do zadań i obowiązków ekonoma należy w szczególności:

1. nadzór bezpośredni nad majątkiem i finansami Seminarium;

2. prowadzenie kasy seminaryjnej;

3. budowa i remont budynków należących do Seminarium oraz nadzór nad ich stanem wewnętrznym, urządzeniem i konserwacją;

4. przygotowanie budżetu Seminarium i pisemnych sprawozdań z jego wykonania po upływie okresu rozliczeniowego;

5. przyjmowanie i zwalnianie w porozumieniu z rektorem pracowników Seminarium oraz sprawowanie opieki duszpasterskiej nad nimi.

Artykuł 24.

Projekt budżetu i pisemne sprawozdanie z jego wykonania ekonom przedstawia i uzgadnia najpierw z rektorem, a następnie podpisane przez siebie i przez rektora przedkłada Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu.

Artykuł 25.

Bieżące wydatki zwyczajne, przewidziane w budżecie ekonom pokrywa z funduszy Seminarium samodzielnie, co do wydatków nadzwyczajnych powinien uzyskać zgodę rektora.

Artykuł 26.

Ekonom na bieżąco składa rektorowi ustne sprawozdania ze stanu finansowego i gospodarczego Seminarium.

Artykuł 27.

Podmiotem wspomagającym i kontrolującym działania ekonoma w zakresie spraw finansowych i gospodarczych jest Rada Ekonomiczna Seminarium.

Artykuł 28.

§ 1.   Rada Ekonomiczna składa się z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego na pięcioletnią kadencję. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków rady ekonomicznej. Członkowie Rady Ekonomicznej mogą być odwołani w trakcie kadencji.

§ 2.   Spośród osób powołanych do Rady Ekonomicznej Arcybiskup Metropolita Katowicki wyznacza jej przewodniczącego.

§ 3.   Członkowie rady ekonomicznej pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.

Artykuł 29.

§ 1.   Zadaniem Rady Ekonomicznej jest:

1. kontrolowanie majątku, ksiąg rachunkowych, ocennianie sprawozdania finansowego pod kątem zgodności z księgami rachunkowymi i stanem faktycznym oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego i bilansu Seminarium za rok ubiegły;

2. przedstawianie do aprobaty Arcybiskupa Metropolity Katowickiego oceny sprawozdania finansowego i bilansu Seminarium za rok ubiegły do końca maja roku po nim następującego;

3. inspirowanie oraz zgłaszanie ekonomowi nowych działań w zakresie spraw finansowych i gospodarczych;

4. zbieranie się na posiedzeniach co najmniej dwa razy w roku.

§ 2.   Członkowie Rady Ekonomicznej mogą w każdym czasie żądać od rektora i ekonoma udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień o stanie spraw finansowych i gospodarczych Seminarium, jak również okazania im dokumentów w siedzibie Seminarium.

§ 3.   Zasady działania Rady Ekonomicznej określa Statut Rady Ekonomicznej Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.

Prefekt

Artykuł 30.

Prefekt jest pomocnikiem rektora w sprawach dotyczących formacji alumnów.

Artykuł 31.

Prefekt, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z rektorem, udziela zwolnień od zachowania przepisów regulaminu seminaryjnego.

Ojciec duchowny

Artykuł 32.

Ojciec duchowny pomaga alumnom w rozwoju ich relacji z Bogiem i bliźnimi. Szczególną jego troską powinno być uczenie alumnów modlitwy i owocnego przyjmowania sakramentów.

Artykuł 33.

§ 1.   Ojciec duchowny powinien być obecny na modlitwach wspólnych i innych ćwiczeniach ascetycznych alumnów.

§ 2.   Ojciec duchowny cyklicznie wygłasza konferencję dla alumnów.

§ 3.   Ojciec duchowny raz na miesiąc – w przewidzianym w rocznym harmonogramie terminie – przeprowadza dzień skupienia dla alumnów lub, za wiedzą Arcybiskupa Metropolity Katowickiego, zaprasza innego prezbitera/biskupa do jego przeprowadzenia.

§ 4.   Ojciec duchowny osobiście prowadzi rekolekcje przed święceniami. Rekolekcje przed rozpoczęciem roku akademickiego i w Wielkim Poście prowadzi rekolekcjonista zaproszony w porozumieniu z Arcybiskupem Metropolitą Katowickim.

Artykuł 34.

Ojciec duchowny powinien być do stałej dyspozycji alumnów, by im umożliwić stały kontakt, rozmowę lub spowiedź. Dlatego też każdego dnia, w ustalonych z góry godzinach spowiada alumnów w kaplicy lub w innym odpowiednim do tego miejscu.

Artykuł 35.

Ojciec duchowny powinien służyć alumnom kierownictwem duchowym.

Artykuł 36.

Ojciec duchowny pełni swoje obowiązki z zachowaniem jak największej dyskrecji. W tym celu w Seminarium nie pełni żadnego innego urzędu, który by go stawiał wobec alumnów jako przełożonego in foro externo. Nie wypowiada też nigdy na forum zewnętrznym swojego zdania w sprawie dopuszczania alumnów do święceń lub udzielania im rady odejścia z Seminarium (por. kan. 240 § 2 Kodeksu prawa kanonicznego).

Artykuł 37.

Ojciec duchowny nie może przyjmować żadnych obowiązków poza Seminarium bez pozwolenia Arcybiskupa Metropolity Katowickiego.

Wykładowcy

Artykuł 38.

§ 1.   Pracownicy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prowadzący zajęcia dydaktyczne dla alumnów, są odpowiedzialni za formację intelektualną alumnów (według wskazań Ratio studiorum) oraz wspierają ich formację ludzką. Dlatego obowiązkiem pracowników Wydziału Teologicznego jest ścisła współpraca z Zarządem Seminarium.

§ 2.   Inkardynowani do archidiecezji prezbiterzy prowadzący zajęcia dydaktyczne z alumnami wyrażają – na prośbę Rektora – opinię co do ich zdatności do przyjęcia święceń.

§ 3.   Rektor czuwa nad jakością programu studiów i zajęć dydaktycznych, w których uczestniczą alumni (w tym także nad zdatnością poszczególnych wykładowców do pracy z alumnami), i przekazuje stosowne uwagi władzom Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Psychologowie

Artykuł 39.

§ 1.   Każdy psycholog[1] wybrany do współpracy przez rektora Seminarium:

1. jest wierzącym i praktykującym katolikiem;

2. respektuje chrześcijańską antropologię;

3. cieszy się autorytetem w środowisku psychologów;

4. uznaje pomocniczy charakter narzędzi psychologicznych w procesie formacji do kapłaństwa.

§ 2.   Diagnozy na poszczególnych etapach procesu formacji (badania testowe i profil osobowościowy) powinny być wykonywane przez różnych psychologów/zespół psychologów w celu weryfikacji uzyskanych wyników.

§ 3.   Wyniki testów powinny być przekazywane poszczególnym alumnom w trakcie rozmowy wyjaśniającej z psychologiem, a ich opis – rektorowi Seminarium.

§ 4.   Psychologowie wspierają proces formacji seminaryjnej oraz współpracują z ojcami duchownymi jako doradcy, ściśle przestrzegając zasady poufności. Oznacza to między innymi, że w odniesieniu do ewentualnych informacji przekazanych przez psychologa, pomocnych ojcu duchownemu w jego pracy z alumnem, ojciec duchowny jest zobowiązany zachować ścisłą tajemnicę.

§ 5.   Alumni, którzy tego potrzebują, powinni mieć zapewnione indywidualne wsparcie psychologiczne.

Rozdział III. Spowiednicy alumnów

Artykuł 40.

Arcybiskup Metropolita Katowicki na wniosek rektora uzgodniony z ojcem duchownym powołuje na czas nieokreślony spowiedników alumnów (por. kan. 240 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego), zwanych dalej „spowiednikami zwyczajnymi”.

Artykuł 41.

Spowiednicy zwyczajni nie mogą być wyznaczeni spośród przełożonych seminaryjnych ani spośród wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne dla alumnów.

Artykuł 42.

§ 1.   Spowiednicy zwyczajni posługują w Seminarium zwykle raz na tydzień w uzgodnionym z rektorem i ojcem duchownym dniu i godzinie.

§ 2.   Z pomocy spowiednika nadzwyczajnego (to znaczy na wniosek zainteresowanego alumna, po konsultacji z ojcem duchownym, na ściśle określonych warunkach poproszonego o tę posługę prezbitera nienależącego do grona spowiedników zwyczajnych) alumni mogą korzystać w dowolnej porze pod warunkiem, że nie narusza to regulaminu seminaryjnego.

§ 3.   Jeśli ciężko chory alumn poprosi o przywołanie spowiednika nadzwyczajnego, przełożony ma obowiązek uczynić zadość jego prośbie, nie pytając o powód.

Artykuł 43.

Spowiednikom nie wolno przekazywać informacji o alumnach przełożonym seminaryjnym ani brać udziału w posiedzeniach Zarządu Seminarium, na których omawia się ocenę moralną ich penitentów.

Rozdział IV. Alumni Seminarium

Zasady ogólne

Artykuł 44.

W przyjmowaniu alumnów do Seminarium należy kierować się ściśle przepisami obowiązującego prawa kościelnego. Warunki przyjęcia, sposób rekrutacji i wymagane dokumenty określa rektor Seminarium w odrębnym zarządzeniu.

Artykuł 45.

Obowiązki i prawa alumnów określają szczegółowo Zasady życia seminaryjnego Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach (regulamin seminaryjny) zatwierdzone przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego. Alumni są zobowiązani znać te zasady i ściśle ich przestrzegać.

Artykuł 46.

W trosce rektora o dobro Seminarium alumni uczestniczą poprzez radę klerycką (por. kan. 239 § 3 Kodeksu prawa kanonicznego).

Okres propedeutyczny

Artykuł 47.

Okres propedeutyczny jest, według wskazań Soboru Watykańskiego II, integralną częścią formacji do prezbiteratu (por. Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej „Optatam totius”, nr 14).

Artykuł 48.

Czas trwania okresu propedeutycznego, miejsce, w którym się on odbywa, oraz cele tego okresu określa Arcybiskup Metropolita Katowicki w odrębnym zarządzeniu.

Posługi i święcenia

Artykuł 49.

Alumni przyjmują strój duchowny w trakcie III roku formacji seminaryjnej.

Artykuł 50.

Posługi i święcenia alumnów mają miejsce w następujących terminach:

-     lektorat – w połowie III roku formacji;

-     akolitat – w trakcie IV roku formacji (przed Bożym Narodzeniem);

-     admissio – na początku V roku formacji;

-     diakonat – po I semestrze V roku formacji;

-     prezbiterat – po VI roku formacji i odbytym stażu duszpasterskim (w maju).

Artykuł 51.

Przed posługami lub święceniami kandydaci składają na ręce rektora adresowane do Arcybiskupa Metropolity Katowickiego podanie o ustanowienie w posłudze lub o udzielenie święceń.

Artykuł 52.

Każdy alumn winien zakończyć studia teologiczne uzyskaniem magisterium z teologii.

Artykuł 53.

Akolici IV roku odbywają w wyznaczonych parafiach staż pastoralny połączony z praktykami katechetycznymi.

Artykuł 54.

Diakoni przed święceniami prezbiteratu odbywają staż duszpasterski w parafiach.

Urlop rektorski i usunięcie z Seminarium

Artykuł 55.

Urlopu rektorskiego udziela rektor z własnej inicjatywy, na wniosek alumna lub Zarządu Seminarium.

Artykuł 56.

Przebywający na urlopie rektorskim alumn mieszka w miejscu uzgodnionym z rektorem.

Artykuł 57.

§ 1.   W czasie trwania urlopu rektorskiego alumnowi zaleca się podjęcie pracy zarobkowej lub świadczenie wolontariatu.

§ 2.   Wymóg ten nie dotyczy urlopu zdrowotnego lub skierowania na terapię.

§ 3.   W czasie urlopu rektorskiego nie zezwala się na podejmowanie pracy na rzecz parafii w charakterze pracownika kościelnego lub katechety.

Artykuł 58.

W czasie trwania urlopu rektorskiego alumn jest zobowiązany do stałego kontaktu z ojcem duchownym oraz przełożonym wskazanym przez rektora.

Artykuł 59.

Usunięci z Seminarium ze skutkiem natychmiastowym winni być alumni, którzy uchybili dobrym obyczajom lub wierze (por. kan. 1371 Kodeksu prawa kanonicznego). Ponadto przyczyną usunięcia alumna z Seminarium może być:

1. występek kwalifikowany przeciw karności;

2. wyraźny brak zintegrowanej osobowości;

3. brak koniecznej wiedzy;

4. brak postępu w rozwoju duchowym i intelektualnym;

5. niezdolność do życia wspólnego i zachowanie odbiegające od norm przyjętych w seminaryjnym życiu;

6. skrajne nieprzestrzeganie regulaminu seminaryjnego;

7. nieposłuszeństwo przełożonym.

Artykuł 60.

W przypadku zaistnienia okoliczności przemawiających za usunięciem alumna z Seminarium zawiadamia się o tym proboszcza jego parafii, podając przyczyny takiej decyzji. Zawsze jednak należy mieć na względzie poszanowanie prawa alumna do dobrego imienia oraz dobro Kościoła.

Rozdział V: Majątek i dochody Seminarium

Artykuł 61.

Seminarium przysługuje prawo posiadania, nabywania, zbywania i zarządzania swym majątkiem ruchomym i nieruchomym, jak również występowania przed władzami kościelnymi i państwowymi, w tym sądami i osobami trzecimi, dla reprezentacji i ochrony swoich praw i interesów.

Artykuł 62.

Troska o utrzymanie Seminarium spoczywa na wszystkich duchownych, alumnach i wiernych archidiecezji katowickiej.

Artykuł 63.

§ 1.   Majątek Seminarium stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz prawa majątkowe nabyte przez Seminarium w trakcie jego działalności.

§ 2.   Zarząd majątkiem Seminarium dokonuje się w myśl przepisów prawa kanonicznego, zarządzeń Arcybiskupa Metropolity Katowickiego i postanowień synodalnych archidiecezji katowickiej oraz odpowiednich przepisów prawa polskiego.

Artykuł 64.

§ 1.   Na dochody Seminarium składają się:

1. ofiary pieniężne i w naturze;

2. darowizny, spadki, zapisy;

3. dochody z imprez i zbiórek;

4. dotacje i subwencje przekazywane na zasadach obowiązujących ogół podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych;

5. dochody ze środków finansowych, z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych;

6. inne wpływy i dochody.

§ 2.   Dochody, o których mowa w par. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Seminarium.

Artykuł 65.

W przypadku powołania Seminarium do dziedziczenia rektor może złożyć albo oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, albo oświadczenie o odrzuceniu spadku. Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza może zaś złożyć tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Artykuł 66.

Majątek Seminarium może być zbywany lub obciążany pod warunkiem, że uzyskane w ten sposób sumy będą przeznaczone na działalność statutową Seminarium lub odpowiednio lokowane.

Artykuł 67.

Alumni opłacają czesne w ratach miesięcznych. Wysokość czesnego ustala Arcybiskup Metropolita Katowicki w porozumieniu z rektorem.

Artykuł 68.

Żadna inna kościelna osoba prawna, zgodnie z przepisem art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zobowiązania Seminarium.

Biblioteka seminaryjna

Artykuł 69.

Na mocy art. 5 umowy z dnia 19 września 2001 roku, zawartej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, część księgozbioru biblioteki seminaryjnej przeznaczona jest do wyłącznego użytku Seminarium. Pozostała część księgozbioru tejże biblioteki, zgodnie z postanowieniami rzeczonej umowy, użyczona została Bibliotece Teologicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w celach związanych z jego działalnością.

Artykuł 70.

Postanowienia przytoczonej wyżej umowy dotyczące użyczenia części księgozbioru biblioteki seminaryjnej Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obowiązują do czasu wygaśnięcia tej umowy.

Artykuł 71.

Część zasobów biblioteki seminaryjnej przeznaczona do wyłącznego użytku Seminarium stanowi odrębny księgozbiór i rządzi się regulaminem zatwierdzonym przez rektora Seminarium.

Rozdział VI. Przepisy końcowe

Artykuł 72.

31 grudnia 2016 roku traci moc dotychczasowy statut Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.

Artykuł 73.

Niniejszy statut obowiązuje od 1 stycznia 2017.


[1]          Por. Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Zasady korzystania z dorobku psychologii w procesie przyjmowania kandydatów i ich formacji do kapłaństwa (2008).

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Metropolitalne Święto Rodziny

MSR

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

II Synod

Synod2

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media