Got 0 bytes response, method=default Response decode error Regulamin wyborów do Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej

katedra

Regulamin wyborów do Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej

1. Prawo wybierania przedstawicieli do Rady Kapłańskiej przysługuje:

a. wszystkim kapłanom archidiecezji katowickiej;

b. kapłanom należącym do instytutów życia konsekrowanego lub stowarzyszeń życia apostolskiego, którzy pełnią w parafiach archidiecezji katowickiej obowiązki powierzone dekretem Arcybiskupa Metropolity Katowickiego lub wikariusza generalnego.

2. Wybory do Rady Kapłańskiej wśród kapłanów diecezjalnych pracujących w duszpasterstwie poprzedzone są w dekanatach wyborami elektorów, którzy stają się równocześnie kandydatami do Rady Kapłańskiej. Wybory elektorów odbywają się według następujących zasad:

a. z dekanatu liczącego do piętnastu kapłanów wybiera się jednego elektora – proboszcza;

b. z dekanatu liczącego od szesnastu do dwudziestu pięciu kapłanów wybiera się dwóch elektorów – proboszcza i wikariusza;

c. z dekanatu liczącego więcej niż dwudziestu pięciu kapłanów wybiera się czterech elektorów – dwóch proboszczów i dwóch wikariuszy;

d. wybory kapłanów elektorów przeprowadza w dekanacie dziekan, w czym pomagają mu dwaj skrutatorzy wybrani spośród księży dekanatu;

e. wybory są tajne, a wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów;

f. jeśli kilku kapłanów otrzyma równą liczbę głosów, przeprowadza się ponowny wybór elektora spośród nich;

g. natychmiast po przeprowadzeniu wyborów dziekan powiadamia na piśmie o ich wynikach kanclerza kurii, podając imię i nazwisko elektora oraz ilość otrzymanych przez niego głosów;

h. protokół z wynikami wyborów w dekanacie podpisują także kapłani skrutatorzy.

3. Wybór pozostałych przedstawicieli do Rady Kapłańskiej:

a. kapłani – członkowie instytutów życia konsekrowanego lub stowarzyszeń życia apostolskiego, posługujący w archidiecezji na podstawie dekretu Arcybiskupa Metropolity Katowickiego lub wikariusza generalnego w duszpasterstwie parafialnym, wybierają na specjalnym zebraniu ze swego grona dwóch przedstawicieli – proboszcza i wikariusza;

b. kapłani emeryci wybierają korespondencyjnie ze swego grona jednego członka Rady – każdy z nich otrzymuje dokładny spis kapłanów emerytów, z którego na przesłanej i opieczętowanej przez kancelarię kurii karcie wypisuje nazwisko i imię kandydata, a następnie odsyła ją w zamkniętej kopercie do kanclerza kurii.

4. W wyznaczonym przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego terminie i miejscu wybrani w dekanatach kapłani elektorzy gromadzą się, aby dokonać spośród siebie wyboru osiemnastu członków Rady Kapłańskiej:

a. zebranie wyborcze prowadzi ordynariusz miejsca;

b. kapłani elektorzy wybierają spośród siebie sekretarza i dwóch skrutatorów, którzy będą obliczali głosy;

c. kapłani elektorzy wybierają członków Rady Kapłańskiej z własnego grona, a mianowicie na osiemnastu członków Rady Kapłańskiej, których mają wybrać elektorzy, elektorzy proboszczowie wybierają dziesięciu proboszczów, zaś elektorzy wikariusze – ośmiu wikariuszy;

d. po zakończeniu wyborów sekretarz wraz ze skrutatorami sporządza protokół z wynikami wyborów i wręcza go obecnemu na zebraniu wyborczym ordynariuszowi miejsca.

5. Wszelkie wątpliwości w wyborach do Rady rozstrzyga Arcybiskup Metropolita Katowicki. 

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Metropolitalne Święto Rodziny

MSR

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

II Synod

Synod2

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media