Got 0 bytes response, method=default Response decode error Wskazania dotyczące organizacji wielkopostnych rekolekcji szkolnych dla dzieci i młodzieży

katedra

Wskazania dotyczące organizacji wielkopostnych rekolekcji szkolnych dla dzieci i młodzieży

1. Wielkopostne rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży organizuje parafia, na terenie której znajduje się szkoła.

2. Uwzględniając obiektywne trudności związane z organizacją rekolekcji szkolnych, należy okazać wszelką pomoc kapłanom – zwłaszcza wikariuszom – podejmującym posługę ich prowadzenia.

3. Koordynatorem odpowiedzialnym za przygotowanie rekolekcji jest proboszcz parafii. Winien on odpowiednio wcześniej spotkać się z parafialnym zespołem katechetycznym w celu uzgodnienia tematyki i programu rekolekcji. Warto rozważyć możliwość prowadzenia rekolekcji przez tworzone w tym celu zespoły rekolekcyjne.

4. Ze względu na organizację pracy szkoły o terminie rekolekcji należy poinformować dyrekcje placówek oświatowych przed sierpniową konferencją rady pedagogicznej.

5. Przy planowaniu rekolekcji należy brać pod uwagę cały okres Wielkiego Postu – nie powinno się urządzać rekolekcji szkolnych w Wielkim Tygodniu.

6. Terminy rekolekcji winny być tak uzgodnione w dekanacie, by możliwa była wzajemna pomoc kapłanów, przede wszystkim podczas celebracji sakramentu pokuty i pojednania.

7. Należy zadbać o dobrą informację o rekolekcjach szkolnych (gabloty i gazetki parafialne, ogłoszenia duszpasterskie, strona internetowa lub media społecznościowe parafii, a za zgodą dyrekcji szkoły – gabloty szkoły i jej strona internetowa lub profile społecznościowe).

8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Przy całkowicie wolnych dniach od nauki szkolnej należy zaplanować rekolekcje o rozbudowanym programie, dzieląc go na część liturgiczną (w kościele) i duszpastersko-wychowawczą (przede wszystkim w szkole lub w innych obiektach). W przypadku wszelkich form łączenia rekolekcji z zajęciami szkolnymi należy powiadomić Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

9. Dla lepszego przeżycia rekolekcji warto rozważyć możliwość ich organizacji także w innych miejscach – takich jak sanktuaria archidiecezjalne czy miejsca pielgrzymkowe. W tej sytuacji należy zachować obowiązujące przepisy dotyczące organizowania wycieczek szkolnych.

10. Rekolekcje dla dzieci szkół podstawowych należy organizować co najmniej w dwóch grupach: dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz dla pozostałych uczniów. Dla młodzieży klas maturalnych zaleca się organizowanie rekolekcji zamkniętych w ciągu całego roku szkolnego we współpracy z duszpasterstwem młodzieży archidiecezji katowickiej.

11. W czasie lekcji religii poprzedzających rekolekcje należy wyjaśnić cel i znaczenie rekolekcji.

12. Rekolekcje szkolne są okazją do przybliżenia uczniom piękna i znaczenia liturgii. Z tego względu w sposób szczególny należy zatroszczyć się o dobre przygotowanie liturgii oraz o włączenie w celebracje uczestników rekolekcji (por. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”, nr 14)

13. Nieodzownym elementem rekolekcji szkolnych jest nabożeństwo pokutne poprzedzające celebrację sakramentu pokuty i pojednania, na którą należy przewidzieć wystarczającą ilość czasu.

14. Koszty organizacji rekolekcji szkolnych pokrywa parafia, na terenie której znajduje się szkoła. W przypadku, gdy na terenie parafii znajduje się większa liczba szkół, w kosztach organizacji rekolekcji uczestniczą proporcjonalnie inne parafie.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Metropolitalne Święto Rodziny

MSR

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

II Synod

Synod2

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media