Got 0 bytes response, method=default Response decode error Regulamin Funduszu Stypendialnego imienia Błogosławionego Księdza Emila Szramka

katedra

Regulamin Funduszu Stypendialnego imienia Błogosławionego Księdza Emila Szramka

„Tak siła państwa, jak siła Kościoła mają swe źródło

w starannej edukacji narodu.”

Jan Paweł II

§ 1

Fundusz Stypendialny imienia Błogosławionego Księdza Emila Szramka, zwany dalej „Funduszem”, stanowi wewnętrzną jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej Katolickiej Fundacji Młodzi dla Młodych, zwanej dalej „Fundacją”, i działa w ramach jej struktur.

§ 2

Celem Funduszu jest podnoszenie i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szczególnie uzdolnionej z terenu archidiecezji katowickiej przez udzielanie stypendiów, umożliwiających uczniom oraz studentom pochodzącym z ubogich rodzin pogłębienie wiedzy i zwiększenie motywacji do kontynuacji nauki na wyższym poziomie. Celem Funduszu jest także upowszechnienie wśród rodziców, którzy osiągają niskie dochody, świadomości, że dobre wykształcenie jest darem miłości, jaki mogą i powinni dać swoim dzieciom, a skorzystanie przy tym z pomocy finansowej z zewnątrz nie jest niczym upokarzającym, lecz powszechną na całym świecie praktyką.

§ 3

1. Bieżącą działalnością Funduszu kieruje Zarząd Fundacji.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu uprawniony jest Zarząd Fundacji w zakresie określonym przez jej statut.

§ 4

Zarząd Fundacji uprawniony jest w szczególności do:

a. reprezentowania Funduszu na zewnątrz, w tym prowadzenia w jego interesie i imieniu rozmów, negocjacji i prowadzenia korespondencji;

b. dbania o prawidłowe zarządzanie środkami finansowymi Funduszu;

c. prowadzenia szczegółowej dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej działalności Funduszu;

d. zbierania środków finansowych zasilających Fundusz;

e. podejmowania działań informacyjnych i promocyjnych, zmierzających do upowszechnienia wiedzy o istnieniu Funduszu – zarówno o możliwości skorzystania z jego pomocy, jak i możliwości zasilania go środkami finansowymi.

§ 5

Środki finansowe Funduszu muszą być gromadzone na odrębnych niż rachunek główny Fundacji rachunkach bankowych w banku wskazanym przez Fundację (subkontach). Środki te oraz odsetki z tych rachunków powinny być przeznaczane na:

a. stypendia dla młodzieży;

b. obsługę finansową Funduszu Stypendialnego (nie więcej niż dwa procent kwot wydatkowanych w danym roku na stypendia w ramach Funduszu);

c. organizowanie działalności wychowawczo-formacyjnej dla młodzieży objętej programem stypendialnym Funduszu (nie więcej niż piętnaście procent kwot wydatkowanych w danym roku na stypendia w ramach Funduszu).

§ 6

Zarząd Fundacji do końca września danego roku przedkłada Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu.

§ 7

Stypendium może zostać przyznane osobie, która:

a. jest uczniem ostatniej klasy gimnazjum, wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych, studentem pierwszego roku studiów wyższych, zaś po wejściu w życie nowej reformy oświaty – uczniem ostatniej klasy szkoły podstawowej, wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, studentem pierwszego roku studiów wyższych;

b. uzyskała średnią ocen z pierwszego semestru roku szkolnego, w którym zostaje złożony wniosek, minimum 4,5 lub uzyskała tytuł laureata bądź finalisty olimpiady;

c. pochodzi z rodziny, w której wysokość dochodu na jedną osobę nie przekracza 65% kwoty netto minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

§ 8

W pierwszej kolejności uprawnionymi do otrzymania stypendiów są osoby z rodzin dotkniętych bezrobociem, a także te niezamożne osoby, które mają sprecyzowane zainteresowania i mogą się wykazać sukcesami w jakiejś dziedzinie.

§ 9

Wnioski o przyznanie stypendium – na formularzach przygotowanych przez Zarząd Fundacji – należy składać w terminie do końca lutego roku, w którym ma być przyznane stypendium, w siedzibie Katolickiej Fundacji Młodzi dla Młodych lub w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

§ 10

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

a. oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o stypendium (na przygotowanym przez Zarząd Fundacji formularzu);

b. opinię księdza proboszcza (odrębne pismo);

c. opinię wychowawcy klasy, potwierdzoną przez dyrektora szkoły (odrębne pismo);

d. zaświadczenia, decyzje lub orzeczenia o wysokości dochodów z poszczególnych źródeł (nie uwzględnia się druku PIT 4);

e. dokumenty potwierdzające sukcesy w dziedzinie naukowej (na przykład osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych), sportowej, artystycznej lub innej.

§ 11

1. Pięcioosobowa Kapituła Funduszu, powołana przez Zarząd Fundacji na okres trzech lat, weryfikuje wnioski i rekomenduje Zarządowi Funduszu kandydatów do przyznania stypendium.

2. Zarządowi Fundacji przysługuje prawo swobodnego odwoływania członków Kapituły w czasie trwania jej kadencji.

3. Przewodniczącego Kapituły wybiera Zarząd Fundacji spośród członków Kapituły.

4. Do zadań przewodniczącego Kapituły należy zwoływanie jej posiedzeń i kierowanie jej pracami.

5. Członkowie Kapituły Funduszu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 12

1. Decyzje o rekomendacji Kapituła Funduszu podejmuje do końca kwietnia roku, w którym ma być przyznane stypendium.

2. Kapituła Funduszu, rozpatrując wnioski, uprawniona jest do:

a. weryfikacji danych zawartych we wnioskach składanych przez osoby ubiegające się o stypendium;

b. decydowania o podziale zgromadzonych przez Fundusz środków finansowych i wysokości poszczególnych stypendiów;

c. ustalania listy rankingowej kandydatów rekomendowanych do stypendium.

3. Do zadań Kapituły należy również opracowanie corocznego programu formacji duchowej stypendystów.

§ 13

1. Decyzje o rekomendacji kandydatów do stypendiów, ich ilości i wysokości stypendiów podejmuje Kapituła Funduszu zwykłą większością głosów.

2. Decyzje te podlegają kontroli Zarządu Fundacji w ramach nadzoru ogólnego.

3. Po zasięgnięciu pisemnej opinii Kapituły Funduszu Zarząd Fundacji może w wyjątkowych przypadkach przyznać stypendium w ciągu roku szkolnego osobie, która spełnia wymagania określone w § 7 i niespodziewanie znalazła się w trudnej sytuacji materialnej lub z innej uzasadnionej przyczyny. Łączna wysokość przeznaczonych na ten cel środków nie może przekroczyć pięciu procent kwot wydatkowanych w danym roku na stypendia w ramach Funduszu.

4. Decyzje o przydziale stypendiów oraz o ich ilości i wysokości podejmuje i podpisuje w pełnym składzie Zarząd Fundacji.

§ 14

Uroczyste wręczenie pisemnej decyzji o przyznaniu stypendium odbywa się w rocznicę beatyfikacji księdza Emila Szramka, czyli 13 czerwca danego roku.

§ 15

Stypendium przyznawane jest na jeden rok nauki (od września do czerwca) z możliwością przedłużenia na kolejne lata (pod warunkiem że stypendysta spełnia wymogi wymienione w § 7).

§ 16

Stypendium wypłacane jest na rachunek bankowy stypendysty. W uzasadnionych przypadkach stypendium może być wypłacone w formie gotówkowej. Sposób i termin wypłaty stypendium szczegółowo określony jest w decyzji o przyznaniu stypendium.

§ 17

1. Stypendyści powinni podjąć formację duchową zgodnie z planem opracowanym przez Kapitułę Funduszu.

2. W miarę możliwości stypendyści powinni angażować się w wolontariat na terenie parafii miejsca swego zamieszkania.

3. Zaniedbanie formacji duchowej może skutkować czasowym zawieszeniem stypendium lub jego cofnięciem.

§ 18

Źródła finansowania Funduszu stanowią przekazane na ten cel Fundacji:

a. darowizny, spadki, zapisy;

b. darowizny podmiotów kościelnych, w tym Fundacji Gościa Niedzielnego i Archidiecezji Katowickiej;

c. zbiórki przeprowadzone w parafiach archidiecezji katowickiej, w szczególności zbiórki przeprowadzane przy okazji udzielania sakramentu bierzmowania;

d. zbiórki publiczne;

e. dotacje przekazywane na zasadach obowiązujących ogół podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych;

f. dobrowolne ofiary pieniężne i w naturze osób fizycznych i prawnych;

g. inne dochody.

§ 19

Prawo zmiany niniejszego regulaminu przysługuje Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu, działającemu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Metropolitalne Święto Rodziny

MSR

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

II Synod

Synod2

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media