Got 0 bytes response, method=default Response decode error Zarządzenie w sprawie formacji stałej prezbiterów archidiecezji katowickiej

katedra

Zarządzenie w sprawie formacji stałej prezbiterów archidiecezji katowickiej

Podstawowa odpowiedzialność za formację stałą spoczywa na samym prezbiterze, nikt bowiem nie może go zastąpić w odpowiedzialności za siebie samego. Dlatego żadne pomocnicze regulacje organizacyjnoprawne dotyczące formacji prezbitera nie są skuteczne, „jeśli nie towarzyszy im osobiste przekonanie o jej konieczności oraz wola wykorzystania w pełni przeznaczonego na nią czasu, wszystkich sposobności do niej oraz różnych jej form” (Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis”, nr 79).

1.Za organizację i działanie systemu formacji stałej prezbiterów w archidiecezji odpowiada wyznaczony wikariusz generalny (dalej: „Wikariusz”), który przede wszystkim:

a. opracowuje program formacji stałej prezbiterów oraz ogłasza jego harmonogram na dany rok duszpasterski;

b. dba o zapewnienie prezbiterom dogodnego dostępu do sakramentu pokuty i pojednania oraz kierownictwa duchowego;

c. inspiruje i koordynuje działania archidiecezjalnego ojca duchownego oraz dekanalnych ojców duchownych kapłanów;

d. inspiruje i koordynuje inne formy wsparcia formacyjnego prezbiterów, zwłaszcza tych, którzy borykają się ze szczególnymi trudnościami.

2. Dekanalni ojcowie duchowni kapłanów:

a. służą współbraciom sakramentem pojednania i kierownictwem duchowym;

b. we współpracy z proboszczami przygotowują i prowadzą comiesięczne dekanalne spotkania formacyjne;

c. inspirują formację duchową prezbiterów dekanatu;

d. troszczą się o kondycję duchową prezbiterów dekanatu, inicjują i utrzymują żywy kontakt zwłaszcza z tymi, którzy przeżywają trudności oraz ze starszymi i chorymi;

e. uczestniczą w spotkaniach formacyjnych przygotowanych dla nich przez archidiecezjalnego ojca duchownego lub Wikariusza.

3.Proboszczowie we współpracy z dziekanami i ojcami duchownymi kapłanów:

a. czynnie współtworzą klimat sprzyjający formacji stałej prezbiterów w dekanacie przez organizowanie w swoich parafiach spotkań formacyjnych oraz innych spotkań o charakterze modlitewnym bądź towarzyskim dla współbraci dekanalnych;

b. inspirują i wspierają organizacyjnie formację wikariuszy.

4. Wszyscy prezbiterzy archidiecezji:

a. uczestniczą w Wielki Czwartek we mszy krzyżma;

b. uczestniczą w archidiecezjalnej pielgrzymce kapłanów;

c. są zobowiązani do corocznych, przynajmniej trzydniowych rekolekcji zamkniętych;

d. prezbiterzy archidiecezji pracujący w duszpasterstwie biorą udział w dekanalnych spotkaniach formacyjnych, które odbywają się raz w miesiącu (zalecany czwartek) zgodnie z zaproponowanym przez Wikariusza programem (za przygotowanie i przebieg dekanalnych spotkań formacyjnych odpowiadają ojcowie duchowni kapłanów we współpracy z dziekanami i proboszczami);

e. uczestniczą dwa razy w roku (Adwent i Wielki Post) w rejonowych dniach skupienia, których głównymi elementami są: konferencja formacyjna, rozważanie słowa Bożego lub nabożeństwo oraz celebracja Eucharystii pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Katowickiego;

f. każdy prezbiter archidiecezji uczestniczy w ciągu roku w dwóch jednodniowych sesjach formacyjnych, których tematykę oraz kalendarz ogłasza Wikariusz na początku roku duszpasterskiego:

-     sesja pierwsza, organizowana w ramach roczników święceń, jest poświęcona problematyce duchowo-ascetycznej i obejmuje, prócz konferencji, celebrację Eucharystii i części liturgii godzin oraz adorację Najświętszego Sakramentu;

-     druga sesja poświęcona jest formacji ludzkiej, intelektualnej bądź pastoralnej, i obejmuje od czterech do sześciu godzin zajęć, wspólną celebrację części liturgii godzin oraz adorację.

-     sesje organizowane są w sposób umożliwiający wybór problematyki i terminu z zaproponowanego zbioru, przy czym możliwe jest także uczestniczenie we wskazanych lub zaaprobowanych przez Wikariusza sesjach i sympozjach organizowanych przez inne podmioty, zwłaszcza przez Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

g. każdy prezbiter archidiecezji ma obowiązek włączania się, na prośbę Wikariusza, w posługę formacyjną wobec współbraci prezbiterów; dotyczy to w szczególności księży, którzy uzyskali stopnie naukowe;

h. zaleca się, by codzienna brewiarzowa modlitwa w ciągu dnia (hora media) była odmawiana wspólnotowo w intencji uświęcenia duchowieństwa oraz o nowe powołania do służby Bożej.

5. Neoprezbiterzy:

a. uczestniczą pięć razy w roku w spotkaniach formacyjnych, które rozpoczynają się w piątek wieczorem, a kończą w sobotę w południe; stałymi elementami każdego spotkania są: wspólna celebracja Eucharystii i liturgii godzin, adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do przyjęcia sakramentu pokuty, konferencja ascetyczna, wykład z dyskusją o tematyce duszpasterskiej, okazja do indywidualnych rozmów z ojcem duchownym kapłanów i/lub Wikariuszem (o ile to możliwe, obecny jest również seminaryjny opiekun rocznika);

b. po pierwszym roku kapłaństwa uczestniczą we wspólnych rekolekcjach;

c. nie są zobowiązani do uczestnictwa w sesjach formacyjnych.

6.Prezbiterzy ze stażem od dwóch do czterech lat kapłaństwa:

a. podejmują studia licencjackie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (nie zwalniają one z udziału w sesjach formacyjnych);

b. składają co roku egzaminy jurysdykcyjne (z egzaminów są zwolnieni księża będący w trakcie studiów licencjackich lub doktoranckich z teologii lub prawa kanonicznego – w innych przypadkach z egzaminów może zwolnić tylko Arcybiskup Metropolita Katowicki).

7.Prezbiterzy ze stażem od pięciu do dziesięciu lat kapłaństwa:

a. składają co dwa lata egzaminy jurysdykcyjne (z zastrzeżeniem jak w 6.b);

b. ci, którzy zdobyli stopień licencjata, lecz nie zdali jeszcze egzaminu proboszczowskiego, zobowiązani są do zdania egzaminu z jednego z przedmiotów obowiązujących przy egzaminie jurysdykcyjnym.

8.Prezbiterzy po ukończeniu dziesiątego roku kapłaństwa:

a. spełniają wymagania punktu 7 lub podejmują starania o uzyskanie jurysdykcji ad revocationem;

b. biorą udział w studium proboszczowskim (w kolejności wyznaczonej przez Wikariusza) oraz zdają egzamin, o którym mowa w kan. 521 § 3 Kodeksu prawa kanonicznego (ze składania egzaminu może zwolnić tylko Arcybiskup Metropolita Katowicki).

9.Prezbiterzy posługujący poza duszpasterstwem parafialnym (w szczególności pracownicy duszpasterstw specjalistycznych, kurii i instytucji diecezjalnych oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego i Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach):

a. realizują obowiązki określone w punktach 4.a, 4.b i 4.c;

b. zaleca się im uczestnictwo w dekanalnych spotkaniach formacyjnych.

10.Prezbiterzy posługujący poza granicami kraju uczestniczą w rekolekcjach organizowanych dla nich okresowo (co trzy lata) przez Archidiecezję Katowicką.

11.Prezbiterzy chorzy, renciści i emeryci:

a. bezpośrednia troska o nich spoczywa na delegacie Arcybiskupa Metropolity Katowickiego do spraw księży emerytów i chorych;

b. korzystają, w miarę swoich możliwości, z propozycji formacyjnych głównie do nich skierowanych (w oparciu o dom księży emerytów);

c. są zaproszeni do uczestnictwa, w miarę swoich możliwości, we wszystkich elementach formacji prezbiterów, o których mowa w punkcie 4, a w szczególności w spotkaniach dekanalnych.

12.Ponadto zaleca się wszystkim prezbiterom:

a. praktykowanie codziennej, przynajmniej półgodzinnej modlitwy osobistej, w miarę możliwości przed Najświętszym Sakramentem;

b. praktykowanie comiesięcznego, indywidualnego dnia skupienia;

c. wybór kierownika duchowego lub przynajmniej stałego spowiednika;

d. wspólne odmawianie liturgii godzin;

e. udział w formacyjno-modlitewnych spotkaniach księży należących do ruchów lub stowarzyszeń (Unii Apostolskiej Kleru, Ruchu Światło-Życie – Unii Kapłanów Chrystusa Sługi, Ruchu Focolari, Odnowy w Duchu Świętym i innych);

f. przeżywanie we wspólnotach rocznikowych rekolekcji z okazji jubileuszy święceń (terminy tych rekolekcji powinny być uzgodnione z Arcybiskupem Metropolitą Katowickim);

g. udział w spotkaniach kapłańskich z okazji odpustów, rocznic święceń, urodzin, wigilii, kolędy i innych;

h. poszerzanie formacji pastoralnej poprzez wymianę doświadczeń z ducho­wieństwem zakonnym oraz z duchowieństwem lub z – zaangażowanymi w duszpasterstwo – świeckimi z innych diecezji, głównie poprzez uczestnictwo w ogólnopolskich sesjach duszpasterskich, kongresach i tak dalej;

i. zapoznawanie się z dokumentami Kościoła, zwłaszcza dotyczącymi życia i posługi prezbiterów;

j. dbałość o własną formację intelektualną w oparciu o indywidualną lekturę, przede wszystkim z zakresu teologii pastoralnej;

k. zapoznawanie się z innymi dziedzinami wiedzy – szczególnie tymi, które pomagają w wykonywaniu pasterskiej posługi i w rozumieniu współczesnego świata;

l. dbałość o formację ludzką, która powinna prowadzić do wysokiego poziomu kultury osobistej;

m. dbałość o regularne uczestnictwo w kulturze i obcowanie ze sztuką;

n. dbałość o kondycję fizyczną i zdrowie, zwłaszcza poprzez odpowiednią organizację wypoczynku.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Metropolitalne Święto Rodziny

MSR

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

II Synod

Synod2

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media