katedra

Statut Rady Społecznej Przy Metropolicie Katowickim

 

§ 1
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim (dalej = Rada) jest zespołem osób powoływanych na drodze nominacji przez Metropolitę Katowickiego. Stanowi gremium informacyjno-doradcze Arcybiskupa Metropolity.
§ 2
Do Rady zapraszane są osoby o wybitnym stopniu kompetencji, specjaliści w swoich dziedzinach, reprezentujący środowiska akademickie, dziennikarskie, przedsiębiorców, polityków, samorządowców oraz teoretyków i praktyków różnych dziedzin społecznych.
§ 3
Zadaniem Rady jest wypracowanie, w uzgodnieniu z Arcybiskupem Metropolitą, opinii na temat ważnych aktualnych wydarzeń społecznych w aspekcie działalności pasterskiej z ukierunkowaniem na rozwiązania praktyczne.
§ 4
Wypracowane opinie stanowią, niezobowiązujący Arcybiskupa Metropolitę, głos doradczy, mogą też być, z zgodą Arcybiskupa Metropolity, podawane opinii publicznej, jako stanowisko Rady.
§ 5
Przewodniczącym Rady Społecznej jest Arcybiskup Metropolita, który zwołuje posiedzenia Rady przynajmniej dwa razy w roku i określa przedmiot obrad. Rada może zostać zwołana także w trybie nadzwyczajnym na wniosek Arcybiskupa Metropolity albo na pisemny wniosek 2\3 jej Członków.
§ 6
Rada może zaproponować Arcybiskupowi Metropolicie przedmiot obrad, jeśli zyska on uznanie zwyczajnej większości członków Rady.
§ 7
Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera dwóch wice-przewodniczących oraz sekretarza Rady. Obowiązkiem sekretarza jest protokołowanie obrad i spełnianie obowiązków związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Rady.
§ 8
Obrady Rady mogą być prowadzone plenarnie lub w sekcjach, które Rada wyłania „ad casum”.
§ 9
Rezygnacja z członkostwa w Radzie w trakcie trwania jej kadencji może nastąpić decyzją Arcybiskupa Metropolity, na pisemny wniosek Członka lub na pisemny wniosek 2\3 Członków Rady.
§ 10
Kadencja Rady trwa 5 lat. W tym też czasie obowiązuje powyższy Statut.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Metropolitalne Święto Rodziny

MSR

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

II Synod

Synod2

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media